Advocatuur: Psychiatrisch patiëntenrecht

Psychiatrisch patiëntenrecht

Op 1 januari 2020 is de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden (voorheen Wet BOPZ).

De Wvggz gaat over het geven van verplichte zorg voor mensen met een psychische stoornis die zorg nodig hebben, maar deze zorg niet willen. Die zorg bestaat uit (ambulant) behandelen en begeleiden. Soms is een tijdelijke verplichte opname in een kliniek noodzakelijk.  De rechter beslist hierover.

De Wzd  gaat over het geven van verplichte zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening (bijvoorbeeld dementie) of een verstandelijke beperking, waardoor mensen die hun wil niet (meer) kunnen uiten beter beschermd worden. De rechter beslist hierover.

Als er voor u een verzoek bij de rechter ligt voor deze onvrijwillige zorg, krijgt u door de rechtbank een gratis advocaat toegewezen die gespecialiseerd is in het psychiatrisch patiëntenrecht. Ik ben zo’n advocaat. Ik krijg van de rechtbank het verzoekschrift met uw gegevens. Ik zal contact met u opnemen om uw zaak te bespreken.

Als er door uw psychisch gedrag een crisissituatie ontstaat, kan de Burgemeester u een crisismaatregel opleggen voor een paar dagen in het belang van uw eigen veiligheid. U wordt dan gedwongen opgenomen.  U krijgt binnen 24 uur bezoek van de dienstdoende piketadvocaat, die gespecialiseerd is in psychiatrisch patiëntenrecht, tenzij u al gekoppeld bent aan een advocaat. In dat laatste geval komt uw stamadvocaat. Ik sta ook als piketadvocaat ingeroosterd. In die paar dagen wordt gekeken of u langer gedwongen opgenomen moet blijven.  De rechter beslist hierover.  De rechtsbijstand van de advocaat is ook in deze crisissituatie gratis voor u.

Vanwege COVID-19 vinden de hoorzittingen van de rechter digitaal plaats. U hoeft hier zelf niets voor te doen. Deze digitale zittingen zijn rechtsgeldig.