Algemene voorwaarden, privacyverklaring

Algemene voorwaarden 2024

 1. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching is een eenmanszaak die gedreven wordt voor rekening en risico van mr. Michaëla B.M. Kaaij, advocaat-mediator, en is gevestigd in Nijmegen (KvK 58004025).
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de door Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching aanvaarde opdracht, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde opdracht, en aanvullend in het kader van toevoegingen op basis van het wettelijk systeem van de gefinancierde rechtsbijstand voor zover daarmee verenigbaar. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitgesloten.|
 3. De aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverbintenis en niet tot
  een resultaatsverbintenis. In verband met de vertrouwelijkheid van de (telefoon-) gesprekken zal cliënt geen geluids- en / of opnamebeelden maken. Ingeval cliënt een derde toestemming geeft – namens cliënt – mr. Michaëla B.M. Kaaij te spreken over de inhoud van de zaak dan draagt cliënt er zorg voor dat ook van deze (telefoon-) gesprekken geen geluids- en/ of opnamebeelden zullen worden gemaakt.
 4. Opdrachtgever verleent toestemming voor het verwerken en bewerken van
  zijn persoonsgegevens. De verwerking geschiedt in het kader van de uitvoering van de opdracht, relatiebeheer en marketing. Hoe hiermee wordt omgegaan kunt u terugvinden in de privacyverklaring van kantoor, zoals te raadplegen op de website van het kantoor.
 5. Bij klachten over de dienstverlening of handelwijze van bij Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching werkzame personen kan opdrachtgever gebruik maken van de klachtenkantoorregeling Advocatuur en/of klachtenregeling van de MfN. Beide regelingen zijn via de website van kantoor te raadplegen.
 6. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid. Iedere aansprakelijkheid van Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico zoals opgenomen in deze verzekeringspolis. Als (een deel van) de opdracht door derden wordt uitgevoerd, wordt iedere aansprakelijkheid voor het werk van die derden uitgesloten.
 7. Indien en voor zover om welke reden dan ook, geen uitkering plaatsvindt uit hoofde van voornoemde verzekering, is de aansprakelijkheid van Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching beperkt tot het door Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching in verband met de betreffende opdracht in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van 5.000,- EURO.
 8. Alle vorderingsrechten jegens Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching
  verband houdende met de door Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten.
 9. Voor de uitvoering van de door Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching
  voor opdrachtgever verrichte werkzaamheden wordt een honorarium en omzetbelasting, in rekening gebracht. Het uurtarief bedraagt € 180,00 per uur (€ 90,00 per persoon) exclusief BTW zonder kantoorkosten. De minimale tijdseenheid is 6 minuten. Daarnaast zullen verschotten, waaronder begrepen de kosten van griffierecht, deurwaarderskosten en kosten uittreksels, u in rekening worden gebracht ingeval deze verschotten moeten worden gemaakt. Komt u in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) dan geldt een eigen wettelijke regeling en is te raadplegen op de website van de Raad voor Rechtsbijstand. Kosten van (in overleg) ingeschakelde deskundigen, griffierechten en andere verschotten mogen en worden aan opdrachtgever doorbelast. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching is steeds gerechtigd bij de aanvaarding en tijdens de uitvoering van de opdracht betaling van een voorschot te verlangen.
 1. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching zal voor zover mogelijk maandelijks een factuur zenden. De factuur dient te worden voldaan binnen 14 dagen na ontvangst. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching is gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen over het bedrag dat niet binnen die termijn is betaald.
 2. Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching heeft het recht om de opdracht te beëindigen in geval van:a.niet betaling van facturen; b.verzuim van opdrachtgever om informatie te verstrekken en/of het verstrekken van onjuiste informatie en/of onvolledige informatie; c.het ontbreken van het benodigde vertrouwen tussen opdrachtgever en Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching; d.een belangenconflict met een andere cliënt van Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching.In geval van gefinancierde rechtsbijstand (toevoeging) is Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching gerechtigd de Raad voor Rechtsbijstand te verzoeken tot beëindiging van de gefinancierde rechtsbijstand over te gaan.
 3. Indien communicatie tussen opdrachtgever en Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching plaatsvindt door elektronische middelen dan is Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching jegens opdrachtgever noch derden aansprakelijk voor schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of onregelmatigheden in de elektronische communicatie, en voor niet ontvangen berichten.
 4. Indien enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden geheel of
  gedeeltelijk onverbindend wordt verklaard, dan zal de onverbindende bepaling op zodanige wijze worden uitgelegd dat zij rechtsgeldig is en overeenkomt met haar strekking.
 5. Op de rechtsverhouding tussen Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching
  en opdrachtgever, alsmede degenen die van haar diensten gebruik maken, is Nederlands recht van toepassing. Nu Kaaij Advocatuur Mediation en Coaching gevestigd is in Nijmegen zullen geschillen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter te Arnhem.

Nijmegen, 1 januari 2024

Liever de voorwaarden downloaden? Download onze algemene voorwaarden dan hier.